ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ) про надання послуг із навчання на курсах в режимі онлайн

м. Одеса 20 червня 2021 року

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти публічний договір про надання послуг з управління кар’єрою майстра в сфері краси в режимі онлайн на умовах, що викладені у даному Договорі.

1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника (користувача) на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

1.3. Виконавець – ФОП Жирова Альона Анатоліївна, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3145303767, надає послуги визначені даним Договором.

1.4. Замовник (користувач) – фізична та/або юридична особа, користувач сервісу, який має намір здійснити/здійснив оплату за послугу в режимі реального часу за допомогою будь-якого сервісу приймання платежів, приймає умови цієї оферти та має технічну можливість одержання послуги.

1.5. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну та/або юридичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.6. Суб’єкт персональних даних – фізична та/або юридична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

1.7. Платіж (оплата) – розпорядження на оплату, вчинене Замовником (користувачем) за допомогою сервісу приймання платежів з метою внесення оплати Виконавцю за надані послуги.

1.8. Сторінка онлайн курсів – це сторінка, яка знаходиться за електронною адресою https://alonazhyrova.com/education, на якій Замовник (користувач) може ознайомитися з представленими Курсами, їхнім описом, цінами на Курси, вибрати певний Курс, спосіб оплати Курсу і перейти до навчання.

1.9. Курс – об’єкт купівлі, представлений до продажу на сторінці онлайн курсів за допомогою розміщення у відповідному розділі.

1.10. Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

1.11. Замовлення – належним чином оформлена реєстрація Замовника (користувача) на купівлю курсу та/або курсів, представлених на сторінці онлайн курсів https://alonazhyrova.com/education.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної і безумовної згоди (акцепту) Замовника (користувача) на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2.1.1. Даний Договір є договором приєднання з усіма наслідками, визначеними ст.. ст.. 633, 634, 641,642 Цивільного кодексу України.

2.2. Договір вважається укладеним (оферта вважається акцептованою) з моменту здійснення будь-якої з наступних дій:

– оплата (в т.ч часткова) Замовником (користувачем) або іншою особою вартості послуг Виконавця;

– здійснення з боку Замовника (користувача) будь-якої дії спрямованою на прийняття пропозиції укласти цей Договір або фактичне користування послугами за цим Договором.

2.3. Акцептуванням цього Договору Замовник (користувач) підтверджує факт ознайомлення, згоди та прийняття умов цього Договору в повному обсязі.

2.4. Цей Договір є строковим та обмежується терміном проведення курсу ( дев’ять тижнів) та надання доступу до послуги впродовж 3 (трьох) тижнів після закінчення відповідного курсу.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Виконавець пропонує та зобов’язується після акцептування цього Договору надати Замовнику (користувачу) послуги із навчання на курсах в режимі онлайн, а Замовник (користувач) зобов’язується прийняти та оплатити дані послуги (надалі іменуються – послуги).

3.2. Послуги за цим Договором надаються викладачем (куратором) з боку Виконавця, шляхом проведення онлайн-занять в режимі реального часу, за обраним Замовником (користувачем) напрямком курсу, та/або надання Замовнику (користувачу) доступу до записів матеріалів впродовж 3 (трьох) тижнів після закінчення відповідного курсу.

3.3. Замовнику після акцептування цього Договору, надається доступ до закритої онлайн- площадки/сервісу, на якій протягом всієї тривалості курсу, будуть розміщуватись посилання на онлайн-заняття та/або навчальні та інформаційні онлайнматеріали (відео, текстові, тощо). Виконавець може надати доступ до записів онлайнзанять після їх проведення впродовж 3 (трьох) тижнів після проходження Замовником (користувачем) обраного курсу.

3.4. Послуги за цим Договором вважаються наданими Виконавцем:

– для онлайн-занять в режимі реального часу – з моменту закінчення онлайн-заняття (в незалежності від того чи приймав у ньому участь Замовник);

– щодо надання доступу до записів, навчальних та інформаційних онлайн-

матеріалів (відео, текстові, тощо) – з моменту реалізації Виконавцем технічної можливості доступу до записів або матеріалів (в незалежності від того чи користувався ними Замовник (користувач)).

3.5. Всі претензії Замовника (користувача) з питань надання послуг за цим Договором приймаються Виконавцем до розгляду в письмовій формі, протягом 2 (двох) днів з моменту надання послуг. Виконавець розглядає отриману від Замовника (користувача) претензію протягом 7 (семи) днів з дня її одержання. Претензії отримані Виконавцем після означеного строку не розглядаються.

3.6. У разі якщо протягом строку визначеного п. 3.5 цього Договору Виконавець не отримав претензію, вважається, що послуги надані Виконавцем належним чином, в повному обсязі, без зауважень та підписання акту приймання-передачі наданих послуг. Акти приймання-передачі наданих послуг може підписуватись на вимогу Виконавця.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. Провести навчання Замовника (користувача) за обраним ним курсом, відповідно до умов цього Договору, тільки за умови оплати Замовником (користувача) вартості послуг Виконавця, у відповідності до цього Договору.

4.1.2. На свій розсуд забезпечувати Замовника під час навчання навчальними та інформаційними онлайн-матеріалами (відео, текстові, тощо).

4.1.3. Інформувати Замовника (користувача) про перенесення онлайн-занятть із причин, що залежать від Виконавця.

4.1.4. Після проходження курсу в повному обсязі Замовником (користувачем), а також успішного виконання відповідних завдань викладача (куратора), виконаної Замовником (користувача), після закінчення навчання видати авторський диплом недержавного зразка та характеристику Замовника (користувача).

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Надавати послуги, вказані в п.3.1. цього Договору, належним чином і в строк відповідно до умов цього Договору

4.2.2. Скасувати доступ Замовника (користувача) до онлайн-занять у разі порушення термінів оплати, передбачених цим Договором, до повної оплати.

4.2.3. На власний розсуд обирати програму, методи та прийоми навчання на курсах, що не суперечить цьому Договору.

4.3. Замовник (користувач) зобов’язаний:

4.3.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату послуг Виконавця.

4.3.2. Виконувати домашні завдання обраного курсу;

4.3.3. Демонструвати взаємну повагу до викладацького (кураторського) складу Виконавця та інших.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати надані Виконавцем послуги;

4.4.2. Отримати авторський диплом недержавного зразка за умови проходження курсу в повному обсязі, а також успішного виконання всіх домашніх робіт.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість послуг Виконавця розміщена на веб-сторінці за посиланням: https://alonazhyrova.com/education та залежить від обсягу обраних Замовником напрямів курсів, що надаються за цим Договором.

5.2. Вартість послуг не включає комісію банків/платіжних систем, що стягується під час здійснення платежу.

5.3. Оплата послуг здійснюється Замовником (користувачем) або іншою особою, у національній валюті України, у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця, що вказаний у цьому Договорі або за допомогою платіжних систем.

5.4. Датою оплати послуг є дата зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

5.5. Під час оплати Замовник (користувач) в призначенні платежу зазначає: Прізвище, ім’я, по-батькові. Після здійснення оплати Замовник (користувач) будь-яким зручним для нього способом повідомляє про факт оплати, свої контактні дані (телефон) та іншу інформацію необхідну Виконавцю для надання послуг за цим Договором. У разі неповідомлення Замовником (користувачем) означеної інформації Виконавець не несе відповідальність за ненадання послуг за цим Договором.

5.6. У випадку, внесення Замовником (користувачем) на рахунок Виконавця повної оплати за навчання на відповідному курсі, але не зміг скористатись послугами з поважних причин, Виконавець має право зарахувати даний платіж в рахунок оплати за навчання наступного курсу.

6. АВТОРСЬКІ ТА СУМІЖНІ ПРАВА

6.1. Усі авторські та суміжні права на записи онлайн-занять, навчальні та інформаційні онлайн-матеріали (відео, текстові, тощо), які стали відомі Замовнику (користувачу) під час навчання на курсах Виконавця Замовник (користувач) має право використовувати їх лише в особистих цілях.

6.2. Замовник (користувач) не має права без письмової згоди Виконавця передавати доступ до отриманих записів онлайн-занять, навчальних та інформаційних онлайн-матеріалів третім особам, опубліковувати, публічно відтворювати будь-яким способом та у будь-якій формі повторювати, копіювати, а також використовувати в комерційних цілях.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та цим Договором.

7.2. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність онлайн-занять та/або інформаційних онлайн-матеріалів очікуванням Замовника (користувача) за його суб’єктивною оцінкою.

7.3. Виконавець не несе відповідальності, у разі якщо Замовник (користувач) не зміг скористатись послугами з причин, що не залежать від Виконавця (відсутність у Замовника (користувача) відповідного програмного забезпечення, його несправність та/ або наявність інших технічних обмежень, відсутність чи обмеження доступу до мережі інтернет, неприйняття участі у онлайн-заняттях з незалежних від Виконавця причин, тощо). В такому разі сплачена вартість послуг не повертається та Виконавцем не здійснюється жодних компенсацій.

7.4. У разі якщо Замовнику (користувачу) не були надані послуги за цим Договором, з вини Виконавця, сплачена вартість послуг повертається Виконавцем протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання письмової вимоги (за умови наявності доведеної прямої вини Виконавця).

7.5. У разі передачі Замовником (користувачем) будь-яких навчальних або інформаційних онлайн- матеріалів (відео, текстових, тощо), записів онлайн-занять та інших даних отриманих ним за цим Договором, третім особам без письмової згоди Виконавця, в тому числі в комерційних цілях, Виконавець має право припинити Замовнику (користувачу) доступ до особистого кабінету та вимагати відшкодування Замовником (користувачем) спричинених збитків в повному обсязі.

8. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Акцептуванням цього Договору Замовник (користувач), відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Замовник (користувач) надає Виконавцю свою безвідкличну згоду на обробку персональних даних Замовника, а також надає згоду на передачу таких даних третім особам з метою виконання цього Договору.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.

9.2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) за цим Договором є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха; інші події в країні перебування чи регіоні, що несуть в собі загрозу життю, здоров’ю та особистій безпеці людей, що знаходяться поза контролем Сторін, тощо.

9.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов’язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини іншу Сторону в максимально стислий строк: про час настання, можливу тривалість та вірогідну дату припинення дії даних обставин.

9.4. При настанні форс-мажорної обставини (обставини непереборної сили) зобов’язання за цим Договором переносяться на строк дії таких обставин.

9.5. Наявність та строк дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) має бути підтверджено Торгово-промисловою палатою України.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови цього Договору. В разі внесення змін до цього Договору, вони набирають чинності з моменту публікації Договору в новій редакції.

10.2. Всі спори, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У випадку якщо спори не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Жирова Альона Анатоліївна

П/рахунок: UA623287040000026002054256367 в АТ КБ «ПриватБанк». РНОКПП 3145303767.